Đừng để tiền thuế của nhân dân thành “tiền chùa”

September 14, 2014 // 0 Comments

Tham nhũng và lãng phí là “anh em sinh đôi”. Trong khi tham nhũng bị xử lý thì lãng phí diễn ra ngay trước mắt mà không ai bị xử lý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó quy định, cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách Nhà nước để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Về vấn đề này, theo Đại tá Phạm Trường Dân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (Đại biểu Quốc hội): Phải có một chế tài chịu trách nhiệm về mặt hình sự. Không xử lý hình sự họ sẽ không sợ.

1 2 3 89